Stäng

Jag vill bli kontaktad


Jag vill kontakta Askås

Telefon: 0533-69 16 00

Säffle (huvudkontor)
Järnvägsgatan 11
661 30 Säffle

Nu siktar vi ännu högre

Står du inför en ny e-handelssatsning eller är du kanske redan etablerad och erfaren. Oavsett historik, nuläge och och framtidsplaner så finns övergripande strategiska val att ta ställning till. Beslut ska fattas för att säkerställa att rätt saker görs och att dessa görs på rätt sätt. Askås erbjuder ett brett utbud av strategiska tjänster relaterat till din e-handelsprocess. 

Content och språklig genomgång

Att du fyller din e-handel med content som är relevant, korrekt och användbar för dina kunder är oerhört viktigt ur flera synpunkter. Unikt content med relevans lyfts idag fram som den enskilt viktigaste faktorn när det gäller sökoptimering och organisk synlighet i den allt tuffare konkurrensen. Samtidigt så skickar korrekta och attraktiva texter, rubriker och övrig information signaler till dina kunder om att du är noggrann och att du bryr dig om detaljer.

Slarviga texter med stavfel och dålig läsbarhet visar således på motsatsen. Askås erbjuder dig möjlighet att få tips och rådgivning om hur du kan jobba med content. Du kan också få hjälp med en grundlig översyn, korrekturläsning och "rättning" av innehåll i din e-handel. Om du är intresserad kontakta patrik.otter@askas.se

Webbplatsanalys

För att säkerställa att de besökare som spenderar tid i din nätbutik ger maximal utväxling tillhandahåller Askås ett antal analystjänster förpackade som en övergripande webbplatsanalys. Med utgångspunkt i ett helhetstänkande vad avser er e-handelsplats genomför vi en analys som kartlägger styrkor och svagheter samt ger konkreta åtgärdsförslag baserat på analysens resultat.

Webbplatsanalysen innefattar nedanstående delar: 

Webbplatsanalys

Besöksanalys

Vi gör en analys med utgångspunkt i din nätbutiks trafikflöden. I analysen undersöks besökartrender som besöksfrekvens, lojalitet, mönster, längd och djup på besök, besöksfrekvens per kategori, varumärke, produkt, operativsystem, webbläsare och besök från mobila enheter. Förutom rena statistiska faktasammanställningar redovisar detta avsnitt i analysen vår övergripande bild av trafiken på er e-handelsplattform. Verktygen som används förutom våra rådgivares erfarenhet och kunskap är främst nätbutikens datamängder samt Google Analytics.Konverteringsgrad

Genom att analysera din nätbutiks konverteringsgrad, d.v.s. andelen besökare som omvandlas till betalande kunder, kan värdefulla slutsatser dras kring lämpliga åtgärder för att öka lönsamheten i din e-handel. Utrustade med mängder av referensdata, statistik och erfarenhetsbaserad kunskap kan våra rådgivare kartlägga er verksamhets konverteringsgrad och utifrån denna kartläggning redovisa lämpliga åtgärder.Ordervärde

Bortsett från att driva tillräckligt stor mängd trafik och konvertera denna till kund är förstås ett maximalt ordervärde önskvärt för varje konvertering. Vi analyserar din nätbutiks ordervärden över tid och stämmer av dessa värden med referenspunkter som tidpunkter, kampanjer, förädringar i produktutbud m.m. Baserat på analysen konkretiseras åtgärder för att maximera ordervärdet i Internetbutiken.Kundnöjdhet

Det finns ett starkt samband mellan nöjda och lojala kunder och dina intäkter. En nöjd kund tenderar att åtekomma och bygger en lojalitet gentemot din verksamhet. En lojal kund spenderar gradvis mer pengar över tid och är mindre priskänslig än en ny kund. Därför är en genomlysning av upplevd kundnöjdhet en viktig ingrediens i en analys av din e-handel. I vår analys undersöker vi vilka verktyg som används för att uppnå kundöjdhet, hur funktioner, kundservice, text- och bildbudskap korrelerar med upplevelsen under köpprocessen via bl.a. Mystery Shopping och analyser.Kundlojalitet

Vi analyserar utifrån besökartrender och försäljningsstatistik nuläget med avseende på kundlojalitet. Detta statistiska underlag vägs mot det aktuella utbudet av marknadskommunikation och funktionalitet för att skapa kundlojalitet. Analysen resulterar i konkreta åtgärdsförslag för att öka kundlojalitet. Design och innehållsanalys

Vi analyserar din nätbutiks text- och bildmässiga innehåll ur ett användbarhets- och försäljningsperspektiv. En av de främsta faktorerna till att besökare ej konverteras till kunder är att Internetbutiken upplevs som "dålig" eller "ful" eller otillförlitlig. God design innebär inte enbart de estetiska och formmässiga aspekterna utan i lika stor omfattning struktur och logik i köpflödet. Undermåliga produktbilder och knapphändiga produkttexter med bristfälligt språk är huvudandledningarna till att en Internetbutik får epitetet "ful" eller "dålig". Vi gör en grundlig analys av din Internetbutiks design och innehåll och levererar utifrån denna ett konkret åtgärdsförslag. Sökoptimeringsanalys

Askås E-handelsplattform innefattar mängder med funktioner och möjligheter för att upprätthålla en väl sökoptimerad näthandel. Googles organiska sökresultat är den enskilt viktigaste trafikkällan för de flesta e-handelsplatser idag. Det är därför av yttersta vikt att du utifrån de givna förutsättningar som finns optimerar din Internetbutik med avseende på sökoptimering. Vi analyserar nuläget i din butik vad det gäller användandet av funktioner för sökoptimering, din webbcopy ur ett sökoptimeringsperspektiv och din länk- och navigeringsstruktur. Vi analyserar dessutom via Googles analysverktyg för att få en bild av vilka områden som behöver åtgärdas. Analysen resulterar i åtgärdsförslag som kan innefatta eget arbete för dig, men även behov av extern expertis.Verksamhetsanalyser

Genom vår gedigna erfarenhet har vi möjlighet att genomföra en heltäckande övergripande verksamhetsanalys av din e-handelssatsning och i önskad omfattning konkretisera områden såsom:

•    Övergripande verksamhetsstrategi för din e-handelssatsning
•    Marknadsstrategi för din e-handelssatsning
•    Multikanalstrategi
•    Konkurrentanalys
•    Etableringsplan för nya marknader
•    Informationshantering
•    Analys av systemflöden, logistik och distribution

Verksamhetsanalyser