Sök

Visselblåsning

Visselblåsning - Policy

Askås jobbar för att tillhandahålla en etisk, öppen och rättvis arbetskultur för anställda och andra personer som har arbetsrelaterade kontakter med oss som företag.
För att vårda dessa grundläggande värden är det viktigt att erbjuda säkra möjligheter att agera och rapportera när oegentligheter eller missförhållanden inom vårt företag observeras.

Vår visselblåsnings-funktion ger möjlighet att helt anonymt inkomma med synpunkter och information till organisationen när misstanke om brister av allvarligt slag föreligger.

Vi samarbetar med &frankly och använder deras plattform för att tillhandahålla vår visselblåsnings-funktion. Via deras rapporteringsverktyg ges användare möjligheten att anonymt och enkelt lämna rapporter.

Hur gör man en rapport?

Via länken nedan kommer du till &frankly och Askås unika rapporterings-portal. Följ instruktionerna som ges för att lämna en rapport. Det är möjligt att lämna en rapport skriftligt eller muntligt.

När du har gjort en rapport får du ett unikt ärendenummer. Spara detta nummer då det kommer göra det enklare för dig att följa upp rapporten och hålla kontakt med den person som hanterar ditt ärende.

ANONYMITET. När du gör din rapport kommer du behöva uppge din mailadress för att kunna ta emot bekräftelse och uppdateringar gällande ärendet. Denna mailadress dols av systemet och Askås ärendehanterare får inte tillgång till den.


Vad kan man rapportera via funktionen?

Visselblåsning kan och ska göras vid händelse av allvarliga missförhållanden och oegentligheter inom företaget.

Exempel på missförhållanden som kan rapporteras:

  1. Ekonomiska oegentligheter, exempelvis stöld, bedrägerier eller korruption.
  2. Brott mot företagets etiska riktlinjer eller policies.
  3. Diskriminering, trakasserier eller överträdelser av personalpolitiken.
  4. Risker för arbetsmiljön eller arbetstagarnas säkerhet.
  5. Olämplig användning av företagets resurser eller information

Vad ska inte rapporteras via funktionen?

För vissa typer av ärenden rekommenderar vi inte att du använder dig av visselblåsning.

Exempel på sådana ärenden och situationer är interna tvister och olika synpunkter inom företaget. Det kan handla om synpunkter gällande lönesättning, regelverk, ledningens arbete, förmåner och olika typer av missnöje. I dessa fall ska mer normala kanaler och kontaktvägar inom företaget användas.

OBS. Om du gör en rapport som bedöms falla utanför ramen för visselblåsning kommer du meddelas om detta. Ärendet drivs då inte vidare som en visselblåsning och du behöver då själv ta det vidare internt med din närmaste chef eller HR-avdelningen.

Vilka kan rapportera?

Visselblåsnings-funktionen är till för alla medarbetare på Askås. Även tidigare anställda, praktikanter, konsulter och inhyrd personal som har eller har haft någon form av arbetsrelation med Askås har möjlighet att lämna en rapport.

OBS. Kunder till Askås har inte möjlighet att lämna en rapport. Eventuella kundrelaterade visselblåsningar kommer hanteras som normala kundärenden.

Vad händer när en rapport lämnats?

När en rapport lämnats tas den emot och hanteras initialt av Askås ärendehanterare gällande visselblåsningar. Denna person gör en grundläggande bedömning av ärendet och besvarar visselblåsaren att rapporten tagits emot. Återkoppling sker alltid inom en vecka.

I nästa steg tas ärendet vidare till Askås ledningsgrupp för fortsatt hantering och besvarande. Ett ärende kopplat till en visselblåsning utreds och besvaras inom 90 dagar.

Kontakt

Har du frågor gällande Askås visselblåsar-policy ombeds du kontakta någon av följande:

Patrik Otter, Kommunikatör – patrik.otter@askas.se
Amalia Rååd, HR-chef – amalia.raad@askas.se